Algemene Voorwaarden

Privacybeleid | parkstaddoodles | prive | algemene voorwaarden

Definities:

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Bedrijf /Dienstverlener: de natuurlijke- of rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.

Klant: de natuurlijke persoon / de koper / het gastgezin die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met het bedrijf / dienstverlener.

Dag: kalenderdag.

Aanbod: het voorstel van het bedrijf / dienstverlener om te komen tot een overeenkomst.

Overeenkomst: het totaal van de contractuele afspraken tussen bedrijf / dienstverlener en consument.

Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht.

Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.

Nestperiode: de periode tussen de geboorte van de pup en levering hiervan door het bedrijf aan de consument.

Gewenste hond: een hond uit een in het aanbod en/of de overeenkomst gespecificeerd nestje 

Geleverde hond: de door het bedrijf toegewezen hond, die op basis van de overeenkomst is geleverd aan de consument.

Koopsom: de prijs voor geleverde producten en/of diensten zoals vermeld in de overeenkomst.

 

Artikel 1 – Dienstverlener

 

ParkstadDoodles, gevestigd te Landgraaf, bereikbaar via het mailadres: info@parkstaddoodles.nl

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer: 83424687 en heeft als Btw-identificatienummer: NL003818138B51 wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als dienstverlener.

De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan dienstverlener zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de klant werkzaamheden voor de klant verricht en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens dienstverlener waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en komen in de plaats van eventuele eerder geldende Algemene Voorwaarden.

Afspraken waarbij van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, zijn enkel van kracht voor zover zij door dienstverlener schriftelijk (of per e-mail) zijn bevestigd.

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door dienstverlener, in het kader van de opdracht ingeschakelde, derden.

Van toepassing is steeds de laatste versie van deze Algemene Voorwaarden.

Voordat een aanbod wordt gedaan of een overeenkomst wordt gesloten, wordt de tekst van deze Algemene Voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal worden aangegeven dat de Algemene Voorwaarden bij dienstverlener zijn in te zien.

Situaties die niet in deze Algemene Voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden, waarvan de kern is neergelegd in Artikel 4 – Levende Have. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere artikelen van deze Algemene Voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze Algemene Voorwaarden, waarvan de kern is neergelegd in Artikel 4 – Levende Have.

Met inachtneming van het vorenstaande wordt de toepasselijkheid van eventueel door de klant gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk uitgesloten.

Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3 – Totstandkoming Overeenkomst

 

Na een kennismaking wordt klant een voorstel gedaan. Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten. Klant ontvangt een E-mail met de uiterlijke termijn om te beslissen op het aanbod in te gaan.

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

De overeenkomst kan door dienstverlener op elk moment tot aan de levering van de pup op grond van moverende redenen worden ontbonden, zonder daarmee schadeplichtig te zijn jegens de klant. Ligt de reden van de ontbinding onmiskenbaar bij de klant door doen of nalaten van de klant, dan is dienstverlener niet verplicht om de op dat moment gedane betalingen aan de klant te retourneren. Is de reden van ontbinding niet objectief aan de klant gelieerd, dan heeft de klant bij ontbinding recht op retournering van de op dat moment gedane betalingen met uitzondering van de administratie kosten.

Artikel 4 – Levende Have

 

Het onderwerp waar deze Algemene Voorwaarden op van toepassing zijn zal veelal de koop en verkoop van levende have (pups / honden), inhouden. In het vervolg van deze Algemene Voorwaarden zal worden gesproken over pup, maar dat sluit niet uit dat ook andere dieren worden bedoeld.

Ondanks de gelijkstelling van de wettelijke regels van zaken aan dieren, dient de klant zich bewust te zijn van het feit dat een pup kwetsbaar is en dat dingen als erfelijkheid, karakter, de wijze van omgang met een pup en toeval van zeer grote en bepalende invloed kunnen zijn op de identiteit en het welzijn van een pup. Het is zeer lastig te voorspellen of de pup voldoet aan hetgeen de klant ervan verwacht en dat heeft uiteraard niet enkel met de kenmerken van een pup te maken, maar ook met die van de klant als zijn/haar toekomstige eigenaar. Voorts is het per definitie bijna onmogelijk om een pakket aan objectieve verwachtingen te koesteren ten aanzien van de pup. De klant accepteert bij het aangaan van de overeenkomst derhalve dat de regels van conformiteit (artikel 10 – Gezondheid en Garantie) een andere uitleg en benadering eisen in het kader van de koop van een pup (hond), dan bij de koop van een zaak (niet levende have). Voorts accepteert de klant dat dienstverlener, op grond van bovengenoemde feiten en op grond van het feit dat dienstverlener zeer intens betrokken is bij het fokken van de pups / honden, op soms (ogenschijnlijk) subjectieve wijze besluiten kan en mag nemen die strijdig kunnen zijn met hetgeen te doen gebruikelijk is, bij de afwikkeling van overeenkomsten. De dienstverlener bedingt hierbij een grote mate van vrijheid.

Artikel 5 – Tarieven en Betalingen    

     

De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd (zolang de hond leeft), tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Het aanbod is vrijblijvend, d.w.z. dat het bedrijf gerechtigd is het aanbod te wijzigen en aan te passen. In het aanbod wordt de afgesproken prijs van de pup vermeld, met eventueel bijkomende kosten. Het bedrijf is hierbij gerechtigd bijkomende kosten indien van toepassing later in rekening te brengen. Het aanbod tot het kopen van een pup bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aanbod. De omschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de dienstverlener niet en kunnen geen aanleiding geven tot schadevergoeding of ontbinding van het aanbod. 

 

Bij het akkoord gaan met de voorwaarden die van toepassing zijn op het inschrijfformulier, of andere vormen van aanmelding ontstaat een directe verplichting tot betaling van inschrijf- c.q. administratiekosten.

 

Dienstverlener is gerechtigd administratiekosten en een aanbetaling te verzoeken. De volledige betaling wordt mogelijk na schriftelijke overeenstemming in termijnen voltooid. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst op te schorten totdat de (volledige) betaling is voldaan. De gehele voltooiing dient 7 werkdagen voor het ophaalmoment voldaan te zijn of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen. Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de betaling niet binnen gestelde termijn is voldaan. De klant heeft geen recht op terugbetaling van de op dat moment gedane betalingen.

De klant kan geen aanspraak maken op een bepaalde pup, een bepaalde kleur, het geslacht, of andere kenmerken van de hond. De dienstverlener kiest een pup voor de klant en doet dat op grond van een gedragstest van de pup, ervaring en gevoel. Over de uitkomst van die keuze is geen onderhandeling mogelijk.

De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Dienstverlener heeft het recht de vergoedingen aan te passen.

Dienstverlener heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de klant van rechtswege in verzuim en wettelijke, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

Het niet voldoen aan de hierboven gestelde eisen geeft dienstverlener het recht de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder schadeplichtig te zijn, te ontbinden, zonder gehoudenheid tot terugbetaling van de op dat moment gedane betalingen. Het ontbinden van de overeenkomst ontslaat de klant niet van betaling van het verschuldigde bedrag en wettelijke rente. Indien de klant in gebreke blijft of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, voor rekening van de klant. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van dienstverlener op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 6 – Informatieverstrekking Klant

 

Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan dienstverlener.

Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Dienstverlener zal de gegevens vertrouwelijk behandelen als vermeld in de Privacyverklaring.

Klant vrijwaart dienstverlener voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan de gestelde artikelen. Stelt klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van klant.

 

Klant verklaart dat hij/zij en zijn/haar gezin waar de pup gaat wonen en/of verblijven geen strafbare feiten heeft of hebben gepleegd dan wel een strafblad heeft met betrekking tot dierenmishandeling, dierenmisbruik en/of verwaarlozing van dieren.

 

Artikel 7 – Uitvoering van de Overeenkomst

 

Dienstverlener voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. De klant kan geen aanspraak maken op een bepaalde pup, een bepaalde kleur, het geslacht, of andere kenmerken van de gewenste hond. De dienstverlener kiest een pup voor de klant en doet dat op grond van een gedragstest van de pup, ervaring en gevoel. Over de uitkomst van die keuze is geen onderhandeling mogelijk. Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde. Dit heeft onder meer betrekking op kleurgarantie, maat en vachttype. Dienstverlener heeft het recht zich tijdens het verrichten van werkzaamheden te laten bijstaan door derden. De uitvoering geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het verschuldigde bedrag.

Artikel 8 – Aanvullende Bepalingen Aanschaf Pup

 

Met de aangeschafte pup mag nimmer gefokt worden door klant, mits de pup als dusdanig is verkocht en uitdrukkelijk schriftelijk is vastgelegd / overeengekomen en voldoet aan alle gestelde eisen. Tevens is het ontstaan van een (gelegenheids) nestje niet toegestaan. Met een minimale boete van €10.000 per nest opgelegd door de rasvereniging. Hier staat klant ook voor in, na ondertekenen van de overeenkomst.

Klant staat vanaf aankoop in voor een gezonde en plezierige leefomgeving van de pup, waaronder goede huisvesting, voedingsvoorzieningen e.d. zoals overeengekomen. Klant wordt geadviseerd een ziektekostenverzekering af te sluiten indien hij niet zelf kan voorzien in erkende medische hulp in probleemgevallen.

Indien dienstverlener constateert dat in strijd met dit artikel wordt gehandeld en een staat van verwaarloosbaarheid is ontstaan, is zij gerechtigd de pup (hond) onmiddellijk terug te vorderen, zonder dat er recht ontstaat op restitutie van de op dat moment gedane betalingen.

Dienstverlener blijft volledig eigenaar van een door haar verkochte pup tot het moment dat de volledige, schriftelijk overeengekomen koopprijs is voldaan.

De klant dient de toegewezen pup op de dag van levering te registeren als doel: Het opsporen en herenigen van een dier met zijn eigenaar.  Na registratie van het chipnummer is de eigenaar van een gevonden huisdier snel terug te vinden. Dierenartsen en personeel van de dierenambulances en asielen kunnen de databank 24 uur per dag raadplegen. Op deze manier kunnen zij bij een (gevonden) dier eenvoudig achterhalen wie de eigenaar is. Indien een dier goed geregistreerd is en de eigenaar de informatie up to date houdt.

Artikel 9 – Annulering en Herroeping

 

Bij het akkoord gaan van de voorwaarden die van toepassing zijn op het inschrijfformulier, of andere vormen van aanmelding ontstaat een directe verplichting tot betaling van inschrijf- c.q. administratiekosten.

Op deze kosten zijn geen annuleringsrechten of herroepingsrechten van kracht.

 

De klant heeft buiten het akkoord te zijn gegaan met de directe verplichte betaling van inschrijf- c.q. administratiekosten de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden vóór het verstrijken van de bedenktermijn. Deze bedenktermijn van 3 dagen is na het tot stand komen van de inschrijving voor de betreffende combinatie c.q. het nest.

In het geval van onvoorziene omstandigheden of overmachtssituaties heeft dienstverlener de mogelijkheid een overeenkomst te onderbreken, verplaatsen, annuleren of te ontbinden. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Dienstverlener maakt een wijziging, zoals bedoeld in dit lid, zo spoedig mogelijk kenbaar aan klant. De overeenkomst wordt in geval van onvoorziene omstandigheden, deze komen uitsluitend ter beoordeling van dienstverlener, gepauzeerd. Indien klant na aanschaf om welke reden dan ook niet meer voor de pup kan of wil zorgen, is deze gehouden de pup terug te brengen naar dienstverlener in dezelfde conditie als bij verlaten van de kennel inclusief toebehoren. Dienstverlener neemt de zorg op zich een nieuw thuis voor de pup te vinden, waarbij klant bemiddelingskosten verschuldigd is. Klant is nimmer gerechtigd de pup door te verkopen zonder tussenkomst van dienstverlener. Indien dienstverlener er in slaagt de pup te herplaatsen, is de klant bemiddelingskosten à €250 verschuldigd, vermeerderd met €250 per week dat de pup bij dienstverlener of door dienstverlener ingeschakelde derde, is verbleven. Indien de klant wenst de pup langer dan 3 maanden bij een ander onder te brengen of te verkopen aan een bekende, is tussenkomst van dienstverlener benodigd. Er zal ten alle tijde een nieuw contract met dienstverlener getekend moeten worden met de nieuwe eigenaar van de pup. Enkel indien bij klant na aanschaf van de pup sprake blijkt te zijn van een allergische reactie en dit binnen 1 maand kan worden aangetoond dat dit aan de pup te wijten valt, neemt dienstverlener de pup terug in eigendom waarna het volledige aankoopbedrag met uitzondering van administratiekosten zal worden geretourneerd aan klant.

Artikel 10 – Gezondheid en Garantie

 

Dienstverlener verklaart dat de aangeschafte pup op het moment van verkoop naar beste weten volledig gezond is en vrij van ziekten, afwijkingen en parasieten en/of huidaandoeningen.

Dienstverlener zal na volledige betalingen van overeengekomen koopsom de stamboom behorende bij de aangeschafte pup overhandigen. Indien de hond nog niet is gecastreerd wordt de stamboom pas overhandigt na bewijs van castratie door een erkende dierenarts ondertekende verklaring onder vermelding van het chipnummer.

Indien binnen 7 dagen na aflevering van de pup door middel van veterinair onderzoek wordt vastgesteld dat de hond aan een ziekte, gebrek of afwijking lijdt die reeds bestond bij het aangaan van de koopovereenkomst en niet te wijten valt aan het handelen van klant, waardoor de pup blijvend ongeschikt is voor het gebruik als huisdier, dan heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden, mits hij onverwijld, in elk geval binnen acht dagen na ontdekking, daartoe de wens aan dienstverlener te kennen geeft, door middel van een aangetekende brief. Dienstverlener is in dat geval verplicht de pup terug te nemen tegen volledige terugbetaling van de koopsom, met uitzondering van administratiekosten.

Indien de pup als huisdier ongeschikt is, maar de klant de pup toch wenst te behouden, kan de klant aanspraak maken op 50% restitutie van de koopsom. De klant moet daarbij wel in staat zijn de benodigde extra zorg aan de pup te geven. Dienstverlener kan in dat geval door de klant niet meer worden aangesproken voor verdere (medische) kosten.

Indien zich bij de pup (hond) een (erfelijk) gebrek openbaart of een (erfelijk) gebrek door veterinair onderzoek wordt aangetoond vóórdat de hond de leeftijd van 12 maanden heeft bereikt, welk gebrek aantoonbaar niet is veroorzaakt door handelen in strijd met deze Algemene Voorwaarden; of opzettelijk handelen of handelen dat als roekeloos of zeer nalatig dient te worden bestempeld; of verkeerde voeding; of verkeerde lichamelijke en/of geestelijke opvoeding of een ongeval; en het gebrek niet kon worden ontdekt bij veterinair onderzoek kort na de levering; het gebrek van de hond voor een normaal gebruik als huisdier blijvend ongeschikt maakt; heeft de consument het recht de overeenkomst te ontbinden. Melding van het gebrek en de wens om tot ontbinding over te gaan, dient binnen 2 weken na vaststelling van het gebrek, uitdrukkelijk schriftelijk aan dienstverlener kenbaar te worden gemaakt middels een aangetekend schrijven.

Klant heeft de keuze tussen ontbinding van de overeenkomst of een compensatie.

Dienstverlener behoud het recht, veterinair onderzoek te laten uitvoeren, naar eerdere en betreffende gebreken. Indien de klant aanspraak maakt op ontbinding van de overeenkomst, dient hij de wens daartoe zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken na de ontdekking van het gebrek, per aangetekende brief aan dienstverlener kenbaar te maken. Dienstverlener is dan gehouden in overleg, de pup terug te nemen tegen terugbetaling van de koopsom, met uitzondering van administratie kosten en de onder eventuele aftrek van door de dienstverlener betaalde kosten inzake veterinair onderzoek of behandeling. En indien van toepassing, met aftrek van de door dienstverlener nog te betalen vergoeding voor castratie/ sterilisatie.

Indien klant kiest voor een schadevergoeding, dient hij de daadwerkelijk geleden schade aan te tonen. De dienstverlener is in ieder geval beperkt tot een maximale schadevergoeding ter hoogte van de koopsom, onder eventuele aftrek van reeds door dienstverlener betaalde kosten inzake veterinair onderzoek en behandeling.

Klant kan in bovenstaande gevallen ook kiezen voor vervanging door een gelijkwaardig pup binnen 18 maanden. Het geslacht, kleur, vacht van het dier is in deze niet bepalend voor de term gelijkwaardig.

Indien de pup komt te overlijden voordat deze is opgehaald door de klant, is dienstverlener gehouden de volledige koopsom te retourneren, dan wel een andere pup aan te bieden indien mogelijk

Artikel 11 – Castratie/Sterilisatie/Fokverbod

 

De pup dient voordat deze 16 maanden oud is, op kosten van de klant, gecastreerd dan wel gesteriliseerd te zijn. Dit dient te blijken uit een bewijs van castratie/sterilisatie (verklaring en factuur van de neutralisatie met een stempel en voorzien van handtekening van de uitvoerende geregistreerde dierenarts met daarop eveneens vermeld de datum van uitvoering en chipnummer van de hond) aan de dienstverlener te overhandigen binnen de gestelde termijn van 16 maanden. Enkel een chirurgische ingreep voldoet hieraan. Chemische castratie is niet toegestaan.

De klant dient zich te houden aan hetgeen wat in de overeenkomst staat geschreven. Bij het niet houden aan deze regels zal er een direct opeisbare boete worden opgeëist van €10.000 gesteld door rasvereniging. Deze boete zal per direct moeten worden voldaan. Het betalen van de boete ontslaat klant niet van zijn verplichting de pup alsnog te doen castreren dan wel steriliseren.

Artikel 12 – Intellectueel Eigendom

 

De rechten op de door dienstverlener aan klant ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij ParkstadDoodles. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, schriftelijk verleende toestemming.

Dit alles valt onder copyright en mag niet zonder nadrukkelijke, schriftelijke toestemming worden gebruikt.

Elke handeling in strijd met het in het vorige lid gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

Bij inbreuk komt dienstverlener een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de Privacyverklaring.

Artikel 13 – Zorgplicht van de Consument

De consument verklaart de geleverde pup goed te zullen verzorgen en daarbij zoveel mogelijk de adviezen van het bedrijf te volgen. Een goede verzorging/opvoeding van de pup houdt onder andere (niet uitputtend) in:

  • juiste beweging: dat wil zeggen dat een opgroeiende hond niet bovenmatig mag en kan springen en wenden.
  • juiste hoeveelheid van beweging: dat wil zeggen dat een opgroeiende hond niet wordt blootgesteld aan overmatige lichamelijke inspanningen en voldoende rust krijgt.
  • het word afgeraden om de pup / hond te laten lopen / rennen naast de fiets.
  • dat voorkomen moet worden dat een opgroeiende hond zich moet bewegen op gladde vloeren, alsmede het voorkomen van veelvuldig trappenlopen en het lopen op los zand(stranden) dan wel het eerste jaar zeer terughoudend te zijn met balletjes (zoals in het puppyboek beschreven staat) wegens mogelijke heupproblematiek.
  • het geven van een juiste kwaliteitsvoeding, enkel geschikt voor honden.
  • overgewicht moet voorkomen worden daar dit kan leiden tot gewrichts- en gezondheidsproblemen.
  • een juiste vorm van vachtverzorging ter voorkoming van klitten, teken en vlooien.
  • voldoende medische zorg, waaronder de entingen (of titers) volgens een door de dierenarts opgesteld entschema (klant wordt geadviseerd een ziektekostenverzekering af te sluiten indien hij niet zelf kan voorzien in erkende medische hulp in probleemgevallen).

Wanneer de consument te kort schiet in bovengenoemde verplichtingen kan er geen aanspraak worden gemaakt op de in artikel 9 – Annulering en Herroeping beschreven bepaling.

 

Artikel 14 – Klachten

 

Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten of goederen volledig en duidelijk omschreven binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan ParkstadDoodles.

Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

Artikel 15 – Geschillen

 

Op overeenkomsten tussen het bedrijf en de consument waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Alle geschillen zullen worden beslecht, door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin dienstverlener is gevestigd. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens dienstverlener en betrokken derden 12 maanden,

onverminderd het recht van het bedrijf om de wettelijk of bij verdrag bevoegde rechter te kiezen.

Artikel 16 – Akkoordverklaring

 

Bij het aangaan van deze Algemene Voorwaarden en het tekenen van de overeenkomst gaat de klant bij deze automatisch akkoord met het geldende Copyright© en onze Privacyverklaring.

De Nederlandse Algemene Voorwaarden zijn leidend. Aan vertaal en/of publicatiefouten kunnen geen rechten worden ontleend.

Met vriendelijke groet, Team ParkstadDoodles.